Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
RODO

RODO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) zwanego dalej RODO, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka jest Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Toruniu.
 • Administrator może przetwarzać następujące dane: nazwiska i imiona, adres, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, numery telefonów rodziców. Jeżeli wymagają tego przepisy prawne Administrator może wymagać od Państwa podania innych danych.
 • Dane osobowe Państwa oraz dziecka przetwarzane będą w celu realizacji opieki przedszkolnej.
 • Odbiorcą danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • Właściciele Przedszkola
  • Pracownicy Przedszkola
 • Dane osobowe mogą być udostępnione przez Przedszkole instytucjom publicznym tylko i wyłącznie w celu realizacji obowiązków prawnych. Przedszkole powierza przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz rodziców innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, przewidywane są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych.
 • Dane osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane oraz przechowywane przez okres trwania opieki przedszkolnej oraz w obowiązkowym okresie archiwizacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji usługi opieki przedszkolnej.
projekt www.pollyart.pl